• ترانسمیتر سطح MDL5
  • ترانسمیتر سطح MDL5
  • ترانسمیتر سطح MDL5

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • ترانسمیتر فشار MDCT5
  • ترانسمیتر فشار MDCT5
  • ترانسمیتر فشار MDCT5

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Flexible stem & High accuracy
 • ترانسمیتر فشار MDS6
  • ترانسمیتر فشار MDS6
  • ترانسمیتر فشار MDS6

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • ترانسمیتر فشار قلمی MDS7
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS7
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS7

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Gauge, absolute ,sealed gauge
 • فلومتر اولتراسونیک MDUF101
  • فلومتر اولتراسونیک MDUF101
  • فلومتر اولتراسونیک MDUF101

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • فلومتر ترمال مس MDCM2
  • فلومتر ترمال مس MDCM2
  • فلومتر ترمال مس MDCM2

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • فلومتر توربینی MDTF1
  • فلومتر توربینی MDTF1
  • فلومتر توربینی MDTF1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • فلومتر دنده ای MDM
  • فلومتر دنده ای MDM
  • فلومتر دنده ای MDM

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • فلومتر مگنتیک MDMF100
  • فلومتر مگنتیک MDMF100
  • فلومتر مگنتیک MDMF100

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت