• گیج اختلاف فشار DP2
  • گیج اختلاف فشار DP2
  • گیج اختلاف فشار DP2

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض سریال نامبر رجیستر در سایت سازنده قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده دیافگرام کامل با لیزر جوش کاری شده
 • گیج اختلاف فشار DP5
  • گیج اختلاف فشار DP5
  • گیج اختلاف فشار DP5

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض سریال نامبر رجیستر در سایت سازنده قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)
 • گیج فشار PL1
  • گیج فشار PL1
  • گیج فشار PL1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازند داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Anti Glare & Anti Static Window (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور) Stabilizer movement
 • گیج فشار PL2گیج فشار PL2
  • گیج فشار PL2گیج فشار PL2
  • گیج فشار PL2

  • 400.000تومان
  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Stabilizer movemen Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)
 • گیج فشار PU3
  • گیج فشار PU3
  • گیج فشار PU3

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه Anti Glare & Anti Static Window (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)
 • گیج فشار استاندارد PI2
  • گیج فشار استاندارد PI2
  • گیج فشار استاندارد PI2

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • گیج فشار برنجی PI1
  • گیج فشار برنجی PI1
  • گیج فشار برنجی PI1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • گیج فشار برنجی روغنی Pi5
  • گیج فشار برنجی روغنی Pi5
  • گیج فشار برنجی روغنی Pi5

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازند داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • گیج فشار دیافراگمی PD1
  • گیج فشار دیافراگمی PD1
  • گیج فشار دیافراگمی PD1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور) Stabilizer movement  
 • گیج فشار دیافراگمی PD2
  • گیج فشار دیافراگمی PD2
  • گیج فشار دیافراگمی PD2

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت According to NACE MR 0175 & MR0103 standard Stabilizer movement  
 • گیج فشار دیافراگمی PD3
  • گیج فشار دیافراگمی PD3
  • گیج فشار دیافراگمی PD3

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت According to NACE MR 0175 & MR0103 standard