• فشار سنج دیجیتالی MDG10
  • فشار سنج دیجیتالی MDG10
  • فشار سنج دیجیتالی MDG10

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک
 • فشار سنج دیجیتالی MDG20
  • فشار سنج دیجیتالی MDG20
  • فشار سنج دیجیتالی MDG20

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک
 • فشار سنج دیجیتالی MDGS30
  • فشار سنج دیجیتالی MDGS30
  • فشار سنج دیجیتالی MDGS30

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک
 • گیج فشار cp1
  • گیج فشار cp1
  • گیج فشار cp1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Anti-glare & Anti-static window Stabilizer movement  
 • گیج فشار PGT1
  • گیج فشار PGT1
  • گیج فشار PGT1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت مقاومت دربرابر شوک و لرزش(Stabilizer movement) Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)
 • گیج فشار PL2گیج فشار PL2
  • گیج فشار PL2گیج فشار PL2
  • گیج فشار PL2

  • 400.000تومان
  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Stabilizer movemen Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)
 • گیج فشار PT1
  • گیج فشار PT1
  • گیج فشار PT1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه Anti Glare & Anti Static Window (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)
 • گیج فشار PT2
  • گیج فشار PT2
  • گیج فشار PT2

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت صفحه قابل تنظیم Anti Glare & Anti Static Window (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)
 • گیج فشار PU1
  • گیج فشار PU1
  • گیج فشار PU1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Anti Glare & Anti Static Window (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)Stabilizer movement
 • گیج فشار PU2
  • گیج فشار PU2
  • گیج فشار PU2

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Stabilizer movement Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)
 • گیج فشار PU3
  • گیج فشار PU3
  • گیج فشار PU3

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه Anti Glare & Anti Static Window (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)
 • گیج فشار دیافراگمی PD1
  • گیج فشار دیافراگمی PD1
  • گیج فشار دیافراگمی PD1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور) Stabilizer movement