گیج فشار (24)

پرشر سوئیچ (10)

فلومتر (16)

روتامتر (3)

ترانسمیتر فشار (108)

گیج دما(ترمومتر) (8)

لول ترانسمیتر (ترانسمیتر سطح) (6)

فلوسوئیچ (2)

ترانسمیتر دما (16)

آنالایزر (5)