گیج فشار (25)

پرشر سوئیچ (11)

فلومتر (20)

روتامتر (3)

ترانسمیتر فشار (137)

گیج دما(ترمومتر) (9)

لول ترانسمیتر (ترانسمیتر سطح) (20)

فلوسوئیچ (2)

ترانسمیتر دما (24)

آنالایزر (5)