دستگاه تست نشتی آسا، براي تست نشتی تجهیزاتی با دقت تست تا در سه دقیقه طراحی شده است. این دستگاه شامل یک کنترلگر ، یک عدد ترانسمیتر سیلیکونی کانادا با دقت دو عدد بال ولو همراه با دو عدد شیر نامور 3 به 2 به همراه استند مخصوص، جهت نصب دستگاه (قابل تغییر بنا به درخواست مشتري) می باشد. دستگاه تست نشتی آسا دستگاهی با کارکرد آسان و بسیار سریع بوده و کاربر فقط با استفاده از یک دکمه می تواند بصورت سري کلیه تجهیزات مورد نظر خود را تست نماید. این دستگاه شامل دو پارامتر زمانی و فشار بر روي تابلو کنترلگر می باشد که هر دو توسط دکمه هاي بر روی صفحه قابل تغییر می باشند.
رنگ آبی نشان دهنده فشار و میزان نشتی است که 10 میلی بار به 10 میلی بار قابلیت کم یا زیاد شدن دارد. رنگ قرمز نشان دهنده مدت زمانی تست می باشد که آن نیز به وسیله دکمه قابلیت کم و زیاد شدن دارد. بر اساس استاندارد آسا پیشنهاد می گردد که مدت زمان تست کمتر از 3 دقیقه نباشد. نکته متمایز این دستگاه نسبت به نمونه هاي مشابه موجود در بازار این است که دستگاه تست آسا وابسته به میزان فشار ورودي نمی باشد و به صورت هوشمند مقدار اختلاف فشاري که می بایستی در صورت نشتی اعلام گردد، از فشار ورودي کم کرده و عمل می نماید. به عنوان مثال اگر فشار ورودي از کمپرسور 10 بار باشد و دستگاه جهت تست بر روي 10 میلی بار تنظیم گردد، دستگاه تست فشار آسا فشار مرجع را 10 بار مدنظر گرفته ودر صورت کم شدن 10 بار، آلارم می دهد و اگر فشار ورودي از 10 بار به 8 بار تغییر یابد ، دستگاه تست، فشار مرجع را 8 بار در نظر گرفته و در صورت کم شدن 10 میلی بار از 8 بار، آلارم می دهد. بنابراین در صورت افت فشار منبع تولید کننده فشار از قبیل کمپرسور ، گلاتور و یا هر دستگاه دیگري، خللی در عملکرد دستگاه تست فشار آسا بوجود نخواهد آمد.

دستگاه تست نشتی


نحوه تست تجهیز مورد نظر:
تجهیز مورد نظر را بین مسیر خروجی و ترانسمیتر بسته و دستگاه تست را روشن می نماییم.در این حالت دکمه را فشار داده و رنگ آبی که نشان دهندهمیزان اختلاف فشار جهت تست نشتی می باشد، بصورت چشمک زن نمایش داده می شود. با دکمه هاي و میزان اختلاف فشار مورد نظر را تنظیم
کرده و دکمه را مجددا فشار می دهیم. پس از تنظیم کردن فشار و زمان، دکمه را دوباره فشار میدهیم تا دکمه روشن گردد که در این مرحله دستگاه به حالت درآمده و آماده شروع تست می باشد. در این مرحله ابتدا شیر خروجی بسته شده و شیر ورودي باز می گردد (یعنی فشار همزمان داخل تجهیز، ترانسمیتر و منبع فشار در جریان است.) مجددا پس از فشار دادن دکمه چراغ نارنجی رنگ ( ) روشن می گردد. در این حالت شیر ورودي بسته شده و فشار مابین شیر ورودي ،خروجی، ترانسمیتر و تجهیز محبوس می گردد.و دستگاه پس از 5 ثانیه (جهت ثابت شدن فشار) بصورت خودکار به کم کردن زمانی نموده و تست آغاز می گردد. پس اتمام زمانی در صورت عدم نشتی، چراغ سبز ( ) روشن می گردد و دوباره صداي بوق شنیده شده و کلمه بر روي تابلو کنترلگر ظاهر می گردد. در صورت نشتی تجهیز، چراغ قرمز روشن شده و آلارم اخطار 5 مرتبه به صدا در آمده و کلمه بر روي تابلو ظاهر می گردد. جهت انجام تست بعدي کلمه را فشار داده و تجهیز را تعویض و مراحل را مجددا تکرار نمایید.

دانلود کاتالوگ