• سوئیچ فشار MDPS1
    • سوئیچ فشار MDPS1
    • سوئیچ فشار MDPS1

    • 9.030.000
    • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت قیمت ثبت شده برای رنج 1 تا 10 بار است