• فلومتر توربینی MDTF1
  • فلومتر توربینی MDTF1
  • فلومتر توربینی MDTF1

  • 1.227.500.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت قیمت ثبت شده برای رنج 8  تا 100 متر مکعب است
 • فلومتر دنده ای MDM
  • فلومتر دنده ای MDM
  • فلومتر دنده ای MDM

  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت قیمت ثبت شده برای رنج 1  تا 300 میلی لیتر است