• گیج اختلاف فشار DP2A
  • گیج اختلاف فشار DP2A
  • گیج اختلاف فشار DP2A

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض سریال نامبر رجیستر در سایت سازنده قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده
 • گیج فشار استاندارد PI2
  • گیج فشار استاندارد PI2
  • گیج فشار استاندارد PI2

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • گیج فشار برنجی PI1
  • گیج فشار برنجی PI1
  • گیج فشار برنجی PI1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت