• فلو سوئیچ MDFS1
  • فلو سوئیچ MDFS1
  • فلو سوئیچ MDFS1

  • 11.750.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • فلومتر اولتراسونیک MDUF101
  • فلومتر اولتراسونیک MDUF101
  • فلومتر اولتراسونیک MDUF101

  • 1.743.500.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • فلومتر اولتراسونیک MDUF102
  • فلومتر اولتراسونیک MDUF102
  • فلومتر اولتراسونیک MDUF102

  • 715.000.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • فلومتر توربینی MDTF1
  • فلومتر توربینی MDTF1
  • فلومتر توربینی MDTF1

  • 1.227.500.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت قیمت ثبت شده برای رنج 8  تا 100 متر مکعب است
 • فلومتر توربینی MDTFG2
  • فلومتر توربینی MDTFG2
  • فلومتر توربینی MDTFG2

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • فلومتر دنده ای MDM
  • فلومتر دنده ای MDM
  • فلومتر دنده ای MDM

  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت قیمت ثبت شده برای رنج 1  تا 300 میلی لیتر است