• گیج فشار برنجی PI1
  • گیج فشار برنجی PI1
  • گیج فشار برنجی PI1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • گیج فشار برنجی روغنی Pi5
  • گیج فشار برنجی روغنی Pi5
  • گیج فشار برنجی روغنی Pi5

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازند داخل وندور لیست بلند شرکت نفت